EVENT(S) : algemene huurvoorwaarden en privacybeleid (HOEVE CARPE DIEM)

 • Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van en zijn van toepassing op alle afspraken, overeenkomsten, aanbiedingen en leveringen die gemaakt/aangegaan worden tussen Hoeve Carpe Diem en de wederpartij (hierna gezamenlijk genoemd “partijen”) en worden door de wederpartij aanvaard door het enkele feit van het aangaan van een samenwerking met Hoeve Carpe Diem

 • Elke samenwerking tussen partijen is gesloten aan de prijs/vergoeding zoals vermeld op de offerte en/of zoals overeengekomen per overeenkomst. Hoeve Carpe Diem heeft het recht om prijzen eenzijdig te wijzigen naar aanleiding van objectieve omstandigheden buiten de wil van Hoeve Carpe Diem om die deze prijzen kunnen beïnvloeden (zoals bijvoorbeeld, zonder hiertoe beperkt te zijn, de wijziging van belastingen, accijnzen, grondstoffen, aankoopkosten etc.) en om eventuele typfouten in of met betrekking tot prijsopgaves te allen tijde te corrigeren.

 • De wederpartij aanvaardt bijgevolg dat Hoeve Carpe Diem niet aansprakelijk is en niet aansprakelijk gesteld kan worden voor enige schade, van welke aard dan ook (zoals onder meer ongevallen, vertraging in uitvoering, annulatie), opgelopen door de wederpartij op de lokatie van Hoeve Carpe Diem. Hoeve Carpe Diem zal enkel aansprakelijk gehouden kunnen worden voor directe, bewezen schade als gevolg van opzet en/of een grove fout in haar hoofde. In elk geval zal een eventuele schadevergoeding in dergelijk geval verschuldigd door Hoeve Carpe Diem beperkt zijn tot de bedragen betaald aan Hoeve Carpe Diem in het kader van de betreffende Hoeve Carpe Diem-activiteit.

 • Hoeve Carpe Diem kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van overmacht (zoals onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn, ongevallen, ziekte, brand, stakingen, lock-outs, opstanden, maatregelen van overheidswege, vertragingen bij leveranciers, storingen in de dienstverlening van providers, dierziekten, extreme weersomstandigheden etc.). In dergelijk geval heeft Hoeve Carpe Diem het recht om, op verzoek van en/of in samenspraak met de wederpartij, de geboekte Hoeve Carpe Diem-activiteiten te annuleren dan wel uit te stellen, zonder enige schadevergoeding aan de wederpartij verschuldigd te zijn.

 • De wederpartij wordt geacht de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen.

 • Hoeve Carpe Diem is en blijft enige eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan Hoeve Carpe Diem(-activiteiten), in de ruimste zin. Op geen enkel ogenblik kunnen deze intellectuele eigendomsrechten beschouwd worden als zijnde overgedragen aan de wederpartij.

 • De wederpartij mag zijn rechten en verplichtingen onder de met Hoeve Carpe Diem afgesloten samenwerking niet overdragen aan een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoeve Carpe Diem

 • Elk geschil tussen partijen zal exclusief worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Tongeren.

 • De opdrachtgever kan een Hoeve Carpe Diem-activiteit boeken via de website www.devoerstreek.be  Andere boekingswijzen worden niet aanvaard.

 • De opdrachtgever is verplicht het voorschot integraal te betalen voorafgaand aan de datum waarop de geboekte Hoeve Carpe Diem-activiteit staat ingepland. Bij niet-tijdige betaling in deze zin kan Hoeve Carpe Diem de door de opdrachtgever geboekte Hoeve Carpe Diem-activiteiten opschorten dan wel annuleren, zonder dat de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding heeft. In dergelijk geval kan Hoeve Carpe Diem bovendien een schadevergoeding aanrekenen ten belope van het openstaand bedrag.

 • De opdrachtgever zal bij de boeking het verwachte aantal deelnemers meedelen. Het doorgeven van een verminderd aantal deelnemers op drie of minder dagen voor de geplande activiteit zal geen recht geven op een gedeeltelijke terugbetaling.

 • In geval van annulatie of niet komen opdagen door de opdrachtgever bij minder dan veertien (14) dagen voorafgaand aan de geboekte Hoeve Carpe Diem-activiteit, is de opdrachtgever annuleringskosten verschuldigd ten belope van 75% van de verschuldigde totaalprijs.

 • Tijdens Hoeve Carpe Diem-activiteiten is het toegestaan om foto’s en opnames te maken. Deelname aan een Hoeve Carpe Diem-activiteit impliceert goedkeuring van de betrokken deelnemers met betrekking tot het portretrecht van tijdens de activiteit gemaakte foto’s en/of opnames. De gemaakte foto’s en/of opnames kunnen verspreid worden door Hoeve Carpe Diem via media voor commerciële doeleinden en worden tevens per e-mail aan de opdrachtgever bezorgd op diens verzoek. De opdrachtgever die de offerte met Hoeve Carpe Diem formeel aanvaardt, doet door deze aanvaarding tevens uitdrukkelijk afstand van zijn portretrechten hieronder bedoeld. Zo de opdrachtgever de opdracht aanvaardt namens de andere deelnemers zal de opdrachtgever als enige verantwoordelijk zijn voor de uitdrukkelijke afstand van de hieronder bedoelde portretrechten van alle deelnemers voor wie de opdrachtgever de offerte aanvaardt en vrijwaart de opdrachtgever Hoeve Carpe Diem uitdrukkelijk voor enige aanspraken vanwege een of meer van deze deelnemers, dit in de breedst mogelijke interpretatie.

 • Hoeve Carpe Diem is enkel aansprakelijk voor de door de deelnemer geleden schade aan personen en andere zaken dan het verhuurde goed in zoverre deze schade is veroorzaakt door een gebrek in het verhuurde goed en het gevolg is van opzet of grove schuld van Hoeve Carpe Diem.  Zij kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde inkomsten, gemiste besparingen e.a. Een eventuele vergoeding zal nooit meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering van Hoeve Carpe Diem en de door de verzekering gedane uitkering.

 • Ingeval van beschadiging (al dan niet opzettelijk) aan het verhuurde goed kan de deelnemer aansprakelijk worden gesteld voor de vastgestelde schade. De hoogte van de waarborgsom is geen limiet. Indien de vastgestelde schade de waarborgsom overstijgt, blijft de deelnemer gehouden tot betaling van het saldo.

 • Hoeve Carpe Diem is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens de activiteiten/huurovereenkomst. Het gebruik van de materialen/fietsen/... in ruimste zin geschiedt op eigen risico.

 • Hoeve Carpe Diem behoudt zich het recht voor om, tengevolge slechte weersomstandigheden dewelke nadelig zijn voor de verhuurde goederen, de activiteit/huurovereenkomst op te schorten zonder enig recht op schadeloosstelling van de deelnemer/huurder.

 

 • Bij een overnachting is de huurder verplicht zich te houden aan de aanwijzingen en de huisregels van de verhuurder.
 • Het is niet toegestaan onder te verhuren, tenzij de verhuurder hiervoor schriftelijke toestemming geeft.
 • Bezoekers dienen zich eerst bij de verhuurder aan te melden.
 • De keuken dient proper opgeleverd te worden. En met de inboedel/inrichting dient zorgvuldig te worden omgegaan.
 • Beschadigingen dienen direct aan de verhuurder te worden gemeld. Potje breken is potje betalen.
 • Verboden te roken in een van onze slaapgelegenheden.
 • Verboden niet ingeschreven personen te laten overnachten in de door de verhuurder bevestigde voorziene ruimte.
 • Helaas is het voor de verhuurder niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade of letsel berokkend aan de huurder(s) door welke oorzaak deze schade of letsel ook is ontstaan.
 • Ook is de verhuurder niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de huurder of voor schade en overlast die wordt veroorzaakt door de huurder of aan derden.
 • De huurder blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor hemzelf en zijn reisgenoten alsook voor de aanwezige inventaris.
 • Tevens vraagt de verhuurder eerbied en respect te hebben voor andermans eigendommen en voor de natuur (honden aan de leiband) en zeker geen geluidsoverlast te maken tussen (23.00 u en 08.00 u).
 • Overmacht is steeds uitgesloten.
 • AANKOMST vanaf 16.00 u tot 21.30 u en VERTREK +/- 10.00 u (Voor afwijkingen, gelieve even door te bellen)
 • Onze prijzen zijn in euro met inbegrip van eindschoonmaak, energiekosten en taksen.
 • In geval van een annulering proberen wij voor beide partijen een zo goed mogelijke oplossing te zoeken.
 • Bij annulering van een overnachting binnen 7 dagen voor aankomst wordt 100 % van het huurbedrag in rekening gebracht.
 • Eventuele annuleringsverzekering dient u met uw eigen verzekeraar/bank te regelen.
 • Online reserveren gebeurd via veilige verbinding en er worden geen extra kosten in rekening gebracht (tenzij op voorhand aangegeven). Indien de betaling van uw online boeking/reservering niet binnen de 20 minuten wordt uitgevoerd, komt uw boeking/reservering automatisch terug open te staan in ons systeem en dient u alle gegevens terug opnieuw in te geven.
 • Eventuele kortingen ziet u in de laatste stap net voor uw betaling, zodat u deze altijd kunt controleren.
 • Wij bieden volgende beveiligde betaalmethoden aan via MOLLIE PAYMENT SYSTEM = PLINK.
 • zoals BANCONTACT - KBC/CBC betaalknop - Belfius - ING - PayPal - IDEAL - S€PA en ... dit in uw eigen taal.
 • Bedlinnen zelf te voorzien of te huren aan een meerprijs, wel tijdig doorgeven. (tenzij anders aangegeven)
 • Handdoeken zelf te voorzien of te huren aan een meerprijs, wel tijdig doorgeven. (tenzij anders aangegeven)
 • Huisdieren zijn niet toegelaten in de woningen van Hoeve Carpe Diem
 • Keuken, vaatwasser, oven, BBQ dienen proper achtergelaten te worden.
 • Bij aankomst wordt een waarborg van 200,- € CASH per vakantiewoning gevraagd (kan ook mee overgeschreven worden, zie optie).
 • Na controle wordt de waarborg binnen een termijn van zeven dagen teruggestort via de rekening.

 

Privacyverklaring

 • 't Gulpdal en Hoeve Carpe Diem hechten veel belang aan uw privacy en respecteren de eisen uit de privacywetgeving (privacywet van 1992 verandert op 25 mei 2018 in Algemene Verordering Gegevensbescherming AVG ook bekend als GDPR. Indien je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of over de bescherming van je persoonsgegevens kun je steeds contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  De door jou opgegeven persoonsgegevens via het invulformulier wordt alleen gebruikt om contact op te nemen, informatie of een factuur te sturen en worden nooit doorgegeven of verkocht aan derden. Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt nodig is en verwijderen jouw gegevens zonder onnodige vertraging wanneer je ons dit verzoekt via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 • Indien gewenst kan men een berichtje achterlaten voor in ons gastenboek. Hiervoor geeft men de volledige toestemming om te mogen publiceren op onze site. (met uitzondering van haat, racistische of aanstoot gevende berichten)

 • Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, bovenaan ziet u de laatste aanpassingsversie datum. Alle updates en wijzigingen worden onmiddellijk na de publicatie ervan van kracht.

 • Fam. Roemers - Jadoulle eigenaars van 't Gulpdal en Hoeve Carpe Diem wensen u een prettig verblijf.

 • Tel. : 003243811069

 • E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                                                                         TERUG door rechtsboven ⤴️ het kruisje ❌ aan te vinken in het cirkeltje ⭕.

Voorwaarden voor 't Gulpdal & Hoeve Carpe Diem klik hier

 

 

Apart Hotel 't Gulpdal

Nurop 34

3793   TEUVEN - VOEREN

Limburg - België

Tel. : 0032 4 381 10 69

info@devoerstreek.be

 

Hoeve Carpe Diem  

Les Waides 35

4608   DALHEM

Aubin - NEUFCHÂTEAU (B)

Tel. : 0032 4 381 10 69

info@hoevecarpediem.be

 

(nieuw) Events/Vergader/Eten  

Les Waides 35

4608   DALHEM

Aubin - NEUFCHÂTEAU (B)

Tel. : 0032 4 381 10 69

info@devoerstreek.be

 

© www.devoerstreek.be  ©  Fam. Roemers  -  Jadoulle  ©  tel. : 003243811069 of 0032476494551  ©  B.T.W. nr. : BE 0710.812.337 ©